برای شروع فعالیت در سامانه پاب کار، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید:

 

فعال سازی شماره تلفن همراه در سامانه پاب کار به معنای قبول کلیه قوانین و مقررات سامانه می باشد.